REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO medplatform.pl

Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, określającym zasady funkcjonowania Serwisu, i wyrażenie zgody na zawarte w nim postanowienia.

Regulamin określa w szczególności zasady świadczenia oraz korzystania z usług dostępnych w Serwisie, prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników.

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn, w tym z przyczyn technicznych Użytkownik nie jest w stanie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, powinien skontaktować się z Usługodawcą, kierując wiadomość poprzez formularz kontaktowy w celu nieodpłatnego udostępnienia treści Regulaminu.

§ 1. Wprowadzenie

 1. Korzystanie z serwisu odbywa się na podstawie i zgodnie z niniejszym regulaminem.
 2. W przypadku, gdy dla danej usługi dostępnej w Serwisie określony został odrębny regulamin świadczenia tej usługi, przed rozpoczęciem korzystania z takiej usługi, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią dedykowanego dla niej regulaminu, dostępnego w Serwisie, i wyrażenia zgody na zawarte w nim postanowienia.
 3. Postanowienia regulaminu dedykowanego dla danej usługi korzystają z pierwszeństwa przed odmiennymi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 2. Definicje

 1. Usługodawca – Servier Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000139202, NIP: 5260302887 (dalej: „Servier Polska”) który świadczy usługi drogą elektroniczną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania z tych usług przez Użytkowników.
 3. Serwis lub Strona internetowa – serwis internetowy Servier Polska dostępny pod adresem medplatform.pl
 4. Użytkownik – osoba fizyczna działająca we własnym imieniu i na własną rzecz albo w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, którą należycie reprezentuje, korzystająca z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 3. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta, z zastrzeżeniem usług wymagających dokonania innych formalności opisanych poprzez funkcjonalności Serwisu, po przystąpieniu przez Użytkownika do korzystania z Serwisu. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług, a także, na jego żądanie, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Serwisu.
  1. W przypadku zarejestrowanych Użytkowników, rozwiązanie umowy o świadczenie usług następuje poprzez zmianę ustawień na Koncie Użytkownika lub poinformowanie Usługodawcy o rezygnacji z usług na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie.
  2. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, związanej z korzystaniem z Serwisu bez rejestracji lub korzystania z indywidualnego Konta użytkownika, następuje poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu.
 4. Cofnięcie akceptacji Użytkownika na postanowienia Regulaminu jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez niego umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień przepisów prawa, Regulaminu lub działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, Usługodawca może, według swojego wyboru, czasowo zablokować Użytkownikowi dostęp do Usługi lub wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Czasowe zablokowanie dostępu do Serwisu trwa przez okres niezbędny do usunięcia przyczyny stanowiącej podstawę zablokowania, w szczególności zaniechania naruszeń i naprawy ich skutków. Usługodawca informuje Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Serwisu.
 7. Usługodawca może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usług dostępu do Serwisu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy poczty elektronicznej lub opublikowanie tej informacji na stronie internetowej Usługodawcy.
 8. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, dostęp Użytkownika do Serwisu zostaje zablokowany.

§ 4. Informacje o Serwisie

Medplatform jest serwisem, z którego mogą korzystać osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencjach medycznych przy czym Użytkownikami mogą być tylko przedstawiciele zawodów medycznych (lekarz, farmaceuta, pielęgniarka).


§ 5. Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Usługodawca w ramach Serwisu świadczy następujące rodzaje usług:
  1. utworzenie konta i rejestracja Użytkownika na konferencję,
  2. logistyka związana z udziałem w wydarzeniach medycznych,
  3. zapewnienie zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi i przepisami podatkowymi,
  4. komunikacja dotycząca uczestnictwa w wybranych konferencjach medycznych,
  5. formularz kontaktowy z Usługodawcą Serwisu.
 2. Szczegółowe zasady dotyczące świadczenia usług w Serwisie:
  1. Korzystanie z Serwisu wymaga dokonania rejestracji i utworzenia konta Użytkownika oraz zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. Weryfikacja uprawnień. Ze względu na charakter wybranych usług i wymogi polskiego prawa farmaceutycznego, w przypadku niektórych usług Serwisu, wymaga się podania danych potwierdzających prawo do wykonywania zawodu medycznego. Servier Polska zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oświadczenia, w tym do kontaktowania się z miejscem pracy w celu weryfikacji tożsamości osoby rejestrującej się. Servier Polska może zablokować dostęp do Strony internetowej osobom, o których mowa w § 4, które nie zostały pozytywnie zweryfikowane. Przez pozytywną weryfikację rozumie się potwierdzenie poprawności danych (dane zgodne ze stanem rzeczywistym).
  3. Link do dokonania rejestracji wraz z Zaproszeniem do uczestnictwa w konferencji Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną na adres e-mail udostępniony w tym celu przedstawicielowi Servier Polska.
  4. Po zakończeniu procesu rejestracji tj. wprowadzeniu danych rejestracyjnych oraz potwierdzeniu ich poprawności, na adres e-mail podany przez Użytkownika przesyłane jest potwierdzenie rejestracji w Serwisie.
  5. Założenie konta Użytkownika jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Serwisu drogą elektroniczną pomiędzy Servier Polska a Użytkownikiem.
  6. Po rejestracji na konferencję, do każdego Użytkownika wysłana zostanie wiadomość e-mail umożliwiająca pobranie z Serwisu oświadczenia do celów rozliczenia podatkowego.
  7. Po konferencji do każdego Użytkownika wysłana zostanie wiadomość e-mail umożliwiająca pobranie z Serwisu oświadczenia do celów rozliczenia podatkowego z finalną wartością otrzymanego świadczenia w PLN, zgodnie z dokumentacją księgową Servier Polska. Podstawą do wyliczenia świadczeń będą wartości faktur otrzymanych przez Servier Polska.
  8. W przypadku nagłej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji, gdy Servier Polska nie może uzyskać zwrotu poniesionych kosztów, dokument PIT może zostać wystawiony i przesłany do Użytkownika.
  9. Na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji będą wysyłane ankiety opinii dotyczące świadczonych usług i zrealizowanych konferencji. Wypełnienie ankiety nie jest obowiązkowe. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z otrzymywania ankiet opinii.
  10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w ust. e, następuje poprzez kontakt z Servier Polska i usunięcie konta Użytkownika.

§ 6. Warunki techniczne świadczenia usług

 1. Korzystanie z Serwisu jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wymagań technicznych:
  1. sprzęt umożliwiający połączenie z siecią www, wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie zasobów Serwisu,
  2. połączenie do Internetu,
  3. dostęp do skrzynki pocztowej e-mail umożliwiającej wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail,
  4. Servier zastrzega sobie prawo do niewspierania starszych wersji przeglądarek internetowych, programów pocztowych, wtyczek lub systemów operacyjnych, które są uznane jako wadliwe i niebezpieczne ze względu na odkryte luki w oprogramowaniu,
  5. włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi Javascript i plików cookies (o ile dotyczy).
 2. Usługodawca może nie dopuścić do korzystania z Serwisu Użytkownika wykorzystującego w tym celu sprzęt zakłócający działanie Serwisu lub uniemożliwiający lub utrudniający korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników lub zarządzanie nim przez Usługodawcę.

§ 7. Ograniczenia korzystania z Serwisu oraz przekazywania treści

 1. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami oraz w jakikolwiek sposób naruszający dobra osobiste lub interes Usługodawcy, a także działanie Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników. Niedozwolone jest wykorzystanie Serwisu w celu rozsyłania Spamu lub zakłócania pracy innych usług.
 2. Niedozwolone jest podejmowanie działań utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Serwisu, działań w celu przełamania zabezpieczeń Serwisu, a także stosowanie ukrytych kanałów dostępu, złośliwego oprogramowania typu „wirusy”, „robaki”, „bomby czasowe”, „konie trojańskie” i innych mechanizmów umożliwiających dostęp niezgodny z intencją Usługodawcy lub mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie infrastruktury lub oprogramowania Usługodawcy lub Użytkowników.
 3. Niedozwolone jest zamieszczanie przez Użytkownika informacji („Treści niedozwolone”):
  1. o charakterze bezprawnym;
  2. naruszających prawa własności intelektualnej;
  3. naruszających dobra osobiste innych osób;
  4. naruszających tajemnice prawnie chronione;
  5. naruszających dobre obyczaje, mających charakter obraźliwy lub wulgarny.
 4. W każdym czasie, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności działania Użytkownika z Regulaminem, w tym podejrzenia naruszenia praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych osób trzecich, Usługodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji danych wprowadzonych przez Użytkownika, prawo odmowy publikacji danych, prawo usunięcia danych. W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem Usługodawca zastrzega sobie prawo podjęcia odpowiednich działań zgodnie z 5 Regulaminu.
 5. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o zamiarze skorzystania z powyższych uprawnień, wskazując instrukcję postępowania celem przywrócenia danych lub uprawnień Użytkownika.

§ 8. Ograniczenia dotyczące treści

 1. Jakiekolwiek informacje dotyczące produktów leczniczych zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być traktowane jako reklama jakichkolwiek produktów leczniczych ani tym bardziej jako porada medyczna.
 2. Usługodawca wyraźnie zastrzega, że wykorzystanie jakichkolwiek zamieszczonych w Serwisie informacji dotyczących zastosowania produktów leczniczych wymaga uprzedniego uzyskania fachowej porady lekarza lub farmaceuty.
 3. Servier Polska nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez Użytkowników na podstawie informacji zawartych w Serwisie, za skutki wykorzystania przez Użytkowników opublikowanych informacji, bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie straty, szkody, doznaną krzywdę, jak również wszelkie inne negatywne skutki, wynikające z dostępu Użytkownika do Strony internetowej lub jego braku. Korzystanie z produktu leczniczego, zawierającego prezentowaną na Stronie internetowej substancję czynną może odbywać się wyłącznie na zalecenie lekarza i po zapoznaniu się z wszelkimi informacjami dołączonymi do produktu w formie ulotki dla pacjenta.
 4. Usługodawca zezwala na umieszczanie na stronach internetowych odesłań (linków) prowadzących do strony głównej Serwisu, z tym zastrzeżeniem, że treści zamieszczone na tych stronach nie będą naruszać prawa, w tym dóbr osobistych osób trzecich, jak również, tajemnicy przedsiębiorstwa, know how, zasad współżycia społecznego czy też dobrych obyczajów.
 5. Usługodawca nie wyraża zgody na umieszczanie na stronach internetowych odesłań do treści prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności deep links, frame-links, oraz inline links, mogących w sposób bezprawny naruszyć prawa własności intelektualnej Usługodawcy lub osób trzecich.

§ 9. Własność intelektualna

 1. Właścicielem praw do domeny, Serwisu, jego nazwy, layoutu jest Usługodawca. Treści lub materiały umieszczone w ramach Serwisu przez Usługodawcę udostępniane są Użytkownikom wyłącznie na osobisty użytek prywatny. Przez sam fakt umieszczenia lub udostępnienia tych treści lub materiałów Usługodawca nie udziela zgody ani nie przenosi na nikogo jakichkolwiek praw do tych treści lub materiałów.
 2. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie, korzystanie lub inne publiczne rozpowszechnianie lub udostępnianie wskazanych powyżej treści lub materiałów wymaga zgody Usługodawcy, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem dozwolonego użytku osobistego.
 3. Servier Polska nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez Użytkowników na podstawie informacji zawartych w Serwisie, za skutki wykorzystania przez Użytkowników opublikowanych informacji, bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie straty, szkody, doznaną krzywdę, jak również wszelkie inne negatywne skutki, wynikające z dostępu Użytkownika do Strony internetowej lub jego braku. Korzystanie z produktu leczniczego, zawierającego prezentowaną na Stronie internetowej substancję czynną może odbywać się wyłącznie na zalecenie lekarza i po zapoznaniu się z wszelkimi informacjami dołączonymi do produktu w formie ulotki dla pacjenta.
 4. Nazwy handlowe, nazwy produktów leczniczych lub inne oznaczenia podlegają ochronie prawnej.

§ 10. Korzystanie z Serwisu przez osoby z wykształceniem medycznym lub farmaceutycznym

 1. Usługodawca przewiduje możliwość umieszczenia w ramach Serwisu właściwie oznaczonej funkcjonalności lub obszaru, zawierających materiały przeznaczone tylko i wyłącznie dla osób z wykształceniem medycznym lub farmaceutycznym, w szczególności lekarzy i farmaceutów.
 2. Korzystanie z Serwisu zakresie określonym w ust. 1 odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, przy jednoczesnym ograniczeniu do niego dostępu wyłącznie do grona osób uprawnionych. Stosowny formularz rejestracyjny udostępniony jest przez funkcjonalności Serwisu.

§ 11. Korzystanie z informacji handlowej

 1. Serwis może stanowić informację handlową dotyczącą Usługodawcy i jego usług lub produktów.
 2. Treści zamieszczone w materiałach zawartych w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako forma konsultacji. Dotyczy to także artykułów z prasy specjalistycznej.
 3. Informacja handlowa zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów, chyba że wyraźnie to przy opisie takiej informacji zaznaczono.

§ 12. Bezpieczeństwo świadczenia usług

 1. Usługodawca korzysta z protokołów szyfrowania transmisji.
 2. Użytkownik potwierdza, że jest świadomy niebezpieczeństwa utraty bądź ujawnienia danych wiążącego się z korzystaniem z sieci Internet. Użytkownik zobowiązany jest stosować właściwe środki techniczne w celu minimalizacji powyższego niebezpieczeństwa, w szczególności przez stosowanie programów antywirusowych oraz zachowanie w poufności danych dotyczących logowania do Konta.
 3. Użytkownik nie może udostępniać danych do logowania do Konta osobom trzecim ani w inny sposób umożliwiać im dostępu do Serwisu.
 4. W przypadku utraty danych do logowania lub stwierdzenia nieautoryzowanego dostępu do Konta lub domniemania takiego zdarzenia, Użytkownik zobowiązany jest jak najszybciej poinformować o zdarzeniu Usługodawcę.

§ 13. Ochrona Danych Osobowych

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.


§ 14. Polityka poufności korespondencji

 1. Wszelka korespondencja kierowana przez Servier Polska, w tym w szczególności wiadomości e-mail oraz załączone do nich pliki, ze względu na możliwość zawierania nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym oraz innym, mającym znaczenie gospodarcze (know-how), jak również informacji chronionych prawami własności intelektualnej, ma charakter poufny i jest przeznaczona wyłącznie dla oznaczonego adresata.
 2. Informacje, o których mowa powyżej stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, w stosunku do której Servier Polska podejmuje niezbędne działania w celu zachowania poufności.
 3. Wszelkie rozpowszechnianie, ujawnianie, kopiowanie i wykorzystywanie jakichkolwiek informacji, zawartych w omyłkowo skierowanej korespondencji, bez uzyskania uprzedniej zgody Servier Polska jest zabronione i może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji.
 4. Użytkownik, jak również każda inna osoba, niebędąca właściwym adresatem wiadomości, do której omyłkowo skierowano korespondencję, zobowiązana jest do natychmiastowego powiadomienia Servier Polska o tym fakcie oraz odesłania dokumentu lub usunięcia/zniszczenia wiadomości e-mail oraz ich kopii i zapisów na wszelkich nośnikach.

§ 15. Postępowanie w sprawie naruszeń Regulaminu

 1. Usługodawca oświadcza, iż nie sprawdza ani nie monitoruje treści stron lub plików, do których prowadzą linki umieszczone w Serwisie ani materiałów lub informacji umieszczonych w ramach Serwisu przez Użytkowników.
 2. Usługodawca niezwłocznie usunie linki umieszczone na stronach Serwisu lub materiały lub informacje umieszczone w Serwisie przez Użytkowników, w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze tych treści, zgodnie z niniejszym paragrafem
 3. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Usługodawcy.
 4. Zgłoszenie Usługodawcy o stwierdzeniu Treści niedozwolonych można złożyć:
  1. za pośrednictwem Formularza kontaktowego
 5. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. precyzyjne wskazanie elektronicznej lokalizacji Treści niedozwolonej, tj. dokładny adres url lub szczegółowe dodatkowe informacje umożliwiające Usługodawcy znalezienie kwestionowanych treści,
  2. uzasadnienie dotyczące oceny Użytkownika co do niewłaściwego charakteru treści,
  3. imię i nazwisko lub nazwę oraz kontaktowy adres e-mail osoby dokonującej zgłoszenia,
  4. w przypadku gdy zgłoszenie jest dokonywane przez zaufany podmiot sygnalizujący w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2022/2065, wskazanie nazwy tego podmiotu.
  5. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby dokonującej zawiadomienia, że informacje i zarzuty są prawidłowe i kompletne.
 6. Usługodawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie zawiadomienia
 7. W przypadku potwierdzenia, że kwestionowana treść stanowi Treść niedozwoloną, Usługodawca niezwłocznie usuwa taką treść.
 8. Usługodawca, za pośrednictwem poczty elektronicznej, powiadamia osobę zgłaszającą Treść niedozwoloną o swojej decyzji w terminie:
  1. 7 dni w przypadku przestępstw
  2. 14 dni w pozostałych przypadkach Treści niedozwolonych.
 9. Usługodawca, za pośrednictwem poczty elektronicznej, powiadamia osobę zamieszczającą Treść niedozwoloną o usunięciu treści w wyniku rozpatrzenia zawiadomienia nie później niż w dniu usunięcia treści.
 10. Powiadomienie osoby zgłaszającej oraz osoby zamieszczającej Treści niedozwolone zawiera uzasadnienie decyzji oraz informacje o przysługujących środkach odwoławczych
 11. Osobie zgłaszającej oraz osobie zamieszczającej Treści niedozwolone przysługuje prawo odwołania się od decyzji podjętej przez Usługodawcę do sądu powszechnego.

§ 16. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać Usługodawcy poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie w dziale KONTAKT.
 2. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej nazwę konta, adres mailowy Użytkownika i zwięzłe przedstawienie problemu. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Usługodawca może zwrócić się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszoną przez Użytkownika reklamację, w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 4. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację przesyłając wiadomość e-mail na adres elektroniczny Użytkownika oddany przy zgłaszaniu reklamacji.

§17. Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany nie naruszać praw osób trzecich praw autorskich, praw pokrewnych, dóbr osobistych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych jak i innych praw na dobrach niematerialnych Usługodawcy i osób trzecich,
 3. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji gdy powyższe czynności są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 4. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Serwisu innych Użytkowników lub Usługodawcy.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić, zakłócić funkcjonowanie bądź naruszyć integralność Serwisu oraz usług;
  2. przekazywania w ramach Serwisu prawdziwych danych. Niedopuszczalne jest tworzenie kont nieistniejących osób i podmiotów, a także przekazywanie w celu rejestracji Użytkownika danych innych osób i podmiotów jako własnych, podawania danych wprowadzających w błąd lub zmanipulowanych, korzystanie z Kont innych Użytkowników czy udostępnianie, odpłatne bądź nieodpłatne, własnych Kont użytkownika osobom trzecim;
  3. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych osób trzecich;
  4. bieżącej aktualizacji swoich danych udostępnionych w ramach Serwisu, w szczególności danych kontaktowych, w tym adresu e-mail oraz zapoznawania się ze zmianami Regulaminu i Polityki Prywatności.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści umieszczone ze swojej winy w Portalu przy użyciu swojego Konta użytkownika.
 7. Użytkownik zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Usługodawcy z tytułu naruszenia ich praw (w szczególności majątkowych praw autorskich) przez opublikowane z Konta użytkownika treści w Serwisie, Użytkownik po niezwłocznym zawiadomieniu go o tym fakcie przez Usługodawcę, zaspokoi w całości te roszczenia i pokryje wszelkie koszty, wydatki i szkody, jakie Usługodawca poniesie na skutek zgłoszenia takich roszczeń. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń, o których mowa w zdaniu pierwszym, Użytkownik zobowiązuje się do przystąpienia w procesie do Usługodawcy i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia Usługodawcy z udziału w sprawie.

§18. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca dołoży należytej staranności w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług i bezawaryjnego funkcjonowania Serwisu.
 2. Usługodawca zastrzega, iż dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu niezbędne jest prowadzenie, od czasu do czasu, napraw, konserwacji, przeglądów, ulepszeń, zmian Serwisu lub jego elementów. Usługodawca uprzedza, iż w czasie dokonywania wspomnianych czynności, dostęp do wszystkich lub wybranych funkcjonalności Serwisu może być wyłączony lub ograniczony. Użytkownicy zostaną każdorazowo powiadomieni o planowanych przez Usługodawcę przerwach technicznych i czasie ich trwania. O przerwach wynikłych z przyczyn niezależnych od Usługodawcy i przez niego nie planowanych, Usługodawca powiadomi Użytkowników niezwłocznie jak tylko to będzie możliwe, za pomocą dostępnych środków.

§19. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin, w aktualnej wersji jest nieodpłatnie dostępny pod adresem medplatform.pl w sposób pozwalający na jego odczytanie i utrwalanie.
 2. W terminie 14 dni od zawarcia umowy Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa ma prawo od niej odstąpić, chyba że wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy. Wyrażenie zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi skutkuje utratą prawa odstąpienia od umowy. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi polegającej na dostarczaniu treści cyfrowych dostępnych bezpłatnie w ramach Serwisu wraz z rozpoczęciem korzystania z Serwisu, a w przypadku treści cyfrowych, które dostępne są po ściągnięciu na urządzenie Użytkownika (downloading), w momencie rozpoczęcia pobierania wybranego pliku z Serwisu.
 3. Prawo odstąpienia można wykonać poprzez złożenie oświadczenia woli w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, a w przypadku Użytkowników niezarejestrowanych poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu.
 4. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy i do zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi korzystającego z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu. W przypadku gdy naruszenie ma charakter usuwalny Usługodawca wezwie identyfikowalnego przez rejestrację Użytkownika do usunięcia stanu naruszenia i przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem lub prawem w wyznaczonym terminie i może zablokować takiemu Użytkownikowi dostęp do Serwisu po bezskutecznym upływie takiego terminu.
 5. W razie zmiany Regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie oraz treści wprowadzanych zmian za pomocą Serwisu. Jednocześnie, Usługodawca udostępni Użytkownikowi bezpośrednio nową wersję Regulaminu za pomocą Serwisu. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią zmienionego Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu powinien zaprzestać korzystania z Serwisu i może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług za pomocą Serwisu.
 6. Regulamin wchodzi w życie w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia go w Serwisie w sposób określony w ust. 1., a zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 14 dni od poinformowania o nich Użytkowników w sposób określony w ust. 6.
 7. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostało uznane prawomocnym wyrokiem sądu za sprzeczne z prawem, pozostaje to bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie znajdą przepisy obowiązującego prawa.
 9. Wszelkie spory rozpatrywane będą zgodnie z polskim prawem przez sąd właściwy dla siedziby Użytkownika.

§20. Kontakt

Wszelkie pytania bądź wątpliwości dotyczące niniejszego Regulaminu lub zasad korzystania z Serwisu, Użytkownik może kierować poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.