Regulamin świadczenia usługi MedPlatform

§ 1. Wstęp

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z usługi MedPlatform (dalej „Usługa MedPlatform” lub „Usługa”) oferowanej przez Servier Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-066) przy ul. Burakowska 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139202, NIP: 5260302887, REGON: 011085829, kapitał zakładowy w wysokości: 20 944 250,00 zł (dalej: „Servier”), z wykorzystaniem strony internetowej dostępnej pod adresem: medplatform.pl
 2. Usługa świadczona jest w celu organizacji oraz rozliczenia podatkowego uczestnictwa w krajowych i zagranicznych konferencjach medycznych oraz dla celów rozliczalności podczas kontroli odpowiednich służb lub organów.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Korzystanie z Usługi MedPlatform wymaga zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2. Użytkownicy oraz zasady korzystania z Usługi MedPlatform

 1. Z Usługi MedPlatform mogą korzystać wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji medycznej (dalej: „Użytkownicy”), przy czym Użytkownikami mogą być tylko przedstawiciele zawodów medycznych (lekarz, farmaceuta, pielęgniarka) zgodnie z wymogami opisanymi w §4.
 2. Korzystanie z Usługi MedPlatform wymaga dokonania rejestracji i utworzenia konta Użytkownika.
 3. Link do dokonania rejestracji wraz z Zaproszeniem do uczestnictwa w konferencji Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną na adres e-mail udostępniony w tym celu przedstawicielowi Servier.
 4. Po zakończeniu procesu rejestracji tj. wprowadzeniu danych rejestracyjnych oraz potwierdzeniu ich poprawności, na adres e-mail podany przez Użytkownika przesyłane jest potwierdzenie rejestracji w Usłudze.
 5. Założenie konta Użytkownika jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usługi Medplatfom drogą elektroniczną pomiędzy Servier a Użytkownikiem.
 6. Po rejestracji na konferencję, do każdego Użytkownika wysłana zostanie wiadomość e-mail umożliwiająca pobranie z Usługi MedPlatform oświadczenia do celów rozliczenia podatkowego.
 7. Po konferencji do każdego Użytkownika wysłana zostanie wiadomość e-mail umożliwiająca pobranie z Usługi MedPlatform oświadczenia do celów rozliczenia podatkowego z finalną wartością otrzymanego świadczenia w PLN, zgodnie z dokumentacją księgową Servier. Podstawą do wyliczenia świadczeń będą wartości faktur otrzymanych przez Servier.
 8. W przypadku nagłej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji, gdy Servier nie może uzyskać zwrotu poniesionych kosztów, dokument PIT może zostać wystawiony i przesłany do Użytkownika.
 9. Na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji będą wysyłane ankiety opinii dotyczące świadczonych usług i zrealizowanych konferencji. Wypełnienie ankiety nie jest obowiązkowe. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z otrzymywania ankiet opinii.
 10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 5, następuje poprzez kontakt z Servier i usunięcie konta Użytkownika.

§ 3. Polityka Prywatności

 1. Dane osobowe będą przetwarzane Servier, jako administratora danych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO ”) dla celów organizacji oraz rozliczenia udziału w konferencji medycznej o zakresie wynikającym z ram zaproszenia oraz dla celów rozliczalności podczas kontroli odpowiednich służb lub organów.
 2. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie i realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązków Servier wynikających z przepisów prawa oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (w zakresie utrzymania konta użytkownika, przetwarzania danych podanych dodatkowo przez Użytkownika, bezpieczeństwa danych, rozliczalności w czasie kontroli odpowiednich służb lub organów oraz obrony lub dochodzenia roszczeń).
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Servier oraz podmioty działające w jego imieniu - podwykonawców Servier. W celu organizacji udziału w kongresie dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom – odrębnym administratorom danych (np. organizatorom konferencji, podmiotom świadczącym usługi hotelowe, przewozowe). W uzasadnionych przypadkach dane mogą być też udostępnione odpowiednim służbom lub organom na potrzeby dokonania kontroli.
 4. Dane będą przechowywane przez Servier w okresie niezbędnym dla prowadzenia sprawozdawczości finansowej i podatkowej i okresie niezbędnym dla rozliczalności w czasie ww. kontroli, zaś w zakresie obrony lub dochodzenia roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń.
 5. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na przekazywanie informacji marketingowych lub handlowych drogą elektroniczną lub telefoniczną (za pośrednictwem wskazanych kanałów kontaktu), dane będą przetwarzane w celach wskazanych w treści zgody, do czasu wycofania zgody.
 6. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Pełna treść Polityki Prywatności dostępna jest na stronie: https://servier.pl

§ 4. Weryfikacja uprawnień

Ze względu na charakter wybranych usług i wymogi polskiego prawa farmaceutycznego, w przypadku niektórych usług MedPlatform, wymaga się podania danych potwierdzających prawo do wykonywania zawodu medycznego. Servier zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oświadczenia, w tym do kontaktowania się z miejscem pracy w celu weryfikacji tożsamości osoby rejestrującej się. Servier może zablokować dostęp do Strony Internetowej osobom, o których mowa w § 2 ust. 1, które nie zostały pozytywnie zweryfikowane. Przez pozytywną weryfikację rozumie się potwierdzenie poprawności danych (dane zgodne ze stanem rzeczywistym).

§ 5. Pliki cookies i statystyki

 1. W trakcie korzystania z Usługi MedPlatform, w przeglądarce Użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki cookies (przechowujące ustawienia wybrane przez Użytkownika, bądź identyfikatory służące zbieraniu danych statystycznych), a prowadzące do treści linki, zawarte w wiadomościach, zawierać narzędzia statystyczne. Prowadzona statystyka ma na celu ocenę skuteczności dotarcia wiadomości i sposobu jej wykorzystania.
 2. Każdy Użytkownik może zarządzać plikami cookies poprzez odpowiednią konfigurację ustawień swojej przeglądarki internetowej. Zmiana ustawień przeglądarki internetowej jest dostępna z reguły w zakładce „opcje”, „opcje internetowe” lub podobnej, w zależności od wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
 3. Użytkownik posiada także możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania plików cookies, przy czym informuje się Użytkownika, że może to spowodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania z Usługi MedPlatform.

§ 6. Dostępność usług

 1. Servier dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z Usługi MedPlatform było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, programów pocztowych w najnowszych wersjach, urządzeń mobilnych, systemów informacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń komputerowych. Servier zastrzega sobie prawo do niewspierania starszych wersji przeglądarek internetowych, programów pocztowych, wtyczek lub systemów operacyjnych, które są powszechnie uznane jako wadliwe i niebezpieczne ze względu na odkryte luki w oprogramowaniu.
 2. Servier nie gwarantuje, że każda kombinacja wymieniona w § 6 ust. 1 będzie umożliwiała korzystanie z Usługi MedPlatform i wskazuje, że ewentualne utrudnienia w korzystaniu z Usługi MedPlatform mogą wynikać z ograniczeń technicznych występujących na sprzęcie komputerowym osoby korzystającej z Usługi (firewall'e - blokady, programy antywirusowe i inne), na które Servier nie ma wpływu, a które mogą w określonych konfiguracjach uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Usługi.
 3. Servier wskazuje na możliwość wystąpienia utrudnień dostarczeniu wiadomości mailowej zamówionej przez Użytkownika, w ramach usługi MedPlatform, ze względu na nieprzewidywalność w zachowaniu filtrów antyspamowych i politykę dostarczania wiadomości prowadzoną przez operatora obsługującego skrzynkę e-mail danego Użytkownika. W celu zapobieżenia takim sytuacjom, Servier wskazuje Użytkownikowi drogę dodania adresu e-mail, z którego rozsyłany jest dany mail do tzw. Białej listy - nadawców pożądanych (odpowiednia opcja w ustawieniach skrzynki Użytkownika).

§ 7. Reklamacje i pomoc

 1. Wszelkie reklamacje i pytania dotyczące Usługi MedPlatform należy zgłaszać poprzez stronę kontaktową dostępną w Usłudze.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Servier niezwłocznie po ich otrzymaniu, w kolejności wpływania, a czas odpowiedzi określa się na 14 dni roboczych.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja lub na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od 01 czerwca 2021 roku.
 2. Regulamin dostępny jest pod adresem: https://medplatform.pl/regulamin_standalone.php
 3. W przypadku zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną o nich poinformowani w ramach Usługi lub w osobnej wiadomości. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmiany wprowadzane do Regulaminu powinien zaprzestać korzystania z Usługi i rozwiązać umowę o świadczenie Usługi w sposób określony w § 2 ust. 10. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 14 dni od poinformowania o nich Użytkowników w sposób wyżej opisany. Brak rozwiązania umowy przez Użytkownika przed upływem powyższego terminu uznaje się za akceptację wprowadzanych zmian.