Regulamin świadczenia usługi MedPlatform

§ 1. Wstęp www

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z usługi MedPlatform oferowanych przez Servier Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z wykorzystaniem strony internetowej dostępnej pod adresem: http://www.medplatform.pl (dalej „Strona Internetowa”)
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników usługi MedPlatform jest Servier Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 01-248) przy ul. Jana Kazimierza 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139202, NIP: 5260302887, REGON: 011085829, kapitał zakładowy w wysokości: 20 944 250,00 zł (dalej: „Servier”).
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2. Użytkownicy

 1. Z usługi MedPlatform mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby (dalej: „Użytkownicy”), przy czym Użytkownikami mogą być tylko osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodów medycznych (lekarz, farmaceuta) różnego stopnia zgodnie z wymogami §3 ust. 1.
 2. Korzystanie z usługi MedPlatform wymaga dokonania rejestracji na Stronie Internetowej, i utworzenia konta Użytkownika. Przed rozpoczęciem rejestracji Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Przystąpienie do procesu rejestracji oznacza wyrażenie zgody na zawarte w Regulaminie postanowienia.
 3. Podczas rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi MedPlatform, polegającej na organizacji uczestnictwa w konferencjach oraz obsługi podatkowej (PIT-11). Udostępnienie przez Użytkownika identyfikującego go adresu e-mail w celu otrzymywania maila aktywującego stanowi zgodę na korzystanie z usługi MedPlatform.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jej brak uniemożliwia korzystanie z usługi MedPlatform.
 5. Po zakończeniu procesu rejestracji, tj. po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego oraz wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, na podany przez Użytkownika w trakcie rejestracji adres e-mail przesyłana jest wiadomość e-mail z linkiem weryfikacyjnym. Usługa MedPlatform jest aktywowana po kliknięciu przez Użytkownika w otrzymany link weryfikacyjny.W momencie kliknięcia przez Użytkownika w otrzymany link weryfikacyjny, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi Medplatfom drogą elektroniczną pomiędzy Servier a konkretnym Użytkownikiem.
 6. Za dodatkową zgodą Użytkownika, podane przez niego dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Servier Polska Sp. z o.o. lub podmioty wskazane z treści w celach marketingowych, w celu przesyłania informacji medycznych i handlowych na wskazane przez użytkownika adresy lub w innych celach określonych w treści zgody.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także prawo do rezygnacji z korzystania z usługi MedPlatform w dowolnym czasie.
 8. W celu świadczenia usługi polegającej na organizacji uczestnictwa w konferencjach oraz obsługi podatkowej (PIT-11). Servier może powierzyć wybrane dane Użytkowników podane w trakcie rejestracji podmiotom świadczącym usługi mailingowe takim jak Brass Sp. z o.o. 05-083 Zaborów ul. Leśna 92B Wiktorów NIP:118-186-84-11, które zawarły z Servier odpowiednie umowy, a także innym podmiotom z Grupy Servier.
 9. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 5 zdanie drugie, następuje poprzez usunięcie konta Użytkownika i zaprzestanie dalszego korzystania ze Strony Internetowej.

§ 3. Weryfikacja uprawnień

  Ze względu na charakter wybranych usług i wymogi polskiego prawa farmaceutycznego, w przypadku niektórych usług MedPlatform, wymaga się podania danych potwierdzających prawo do wykonywania zawodu medycznego. Servier zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oświadczenia, w tym do kontaktowania się z miejscem pracy w celu weryfikacji tożsamości osoby rejestrującej się. Servier może zablokować dostęp do Strony Internetowej osobom, o których mowa w § 2 ust. 1, które nie zostały pozytywnie zweryfikowane. Przez pozytywną weryfikację rozumie się potwierdzenie poprawności danych (dane zgodne ze stanem rzeczywistym).

§ 4. Pliki cookies i statystyki

 1. W trakcie korzystania ze Strony Internetowej lub usługi MedPlatform, w przeglądarce Użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki cookies (przechowujące ustawienia wybrane przez Użytkownika, bądź identyfikatory służące zbieraniu danych statystycznych), a prowadzące do treści linki, zawarte w wiadomościach, zawierać narzędzia statystyczne. Prowadzona statystyka ma na celu ocenę skuteczności dotarcia wiadomości i sposobu jej wykorzystania.
 2. Każdy Użytkownik może zarządzać plikami cookies poprzez odpowiednią konfigurację ustawień swojej przeglądarki internetowej. Zmiana ustawień przeglądarki internetowej jest dostępna z reguły w zakładce „opcje”, „opcje internetowe” lub podobnej, w zależności od wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
 3. Użytkownik posiada także możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania plików cookies, przy czym informuje się Użytkownika, że może to spowodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania ze Strony Internetowej lub usługi MedPlatform.

§ 5. Rozpowszechnianie informacji

 1. Niedozwolone jest korzystanie ze Strony Internetowej i usługi MedPlatform w celu naruszającym obowiązujące prawo.
 2. Niedozwolone jest dalsze rozpowszechnianie informacji otrzymywanych w związku z korzystaniem z usługi MedPlatform np. poprzez rozpowszechnianie informacji, dystrybucja grafik lub przekopiowywanie całości w inne miejsca sieci dostępne publicznie.

 3. Użytkownik jest jedynie uprawniony do przesyłania wiadomości (jako całości i wybranych części) w ramach dozwolonego użytku prywatnego, do osób z najbliższego otoczenia, które zna osobiście (rodzina, współpracownicy, krąg przyjaciół).

 4. W przypadku naruszenia przez Użytkownika powyższych postanowień, Servier będzie uprawniony do zaprzestania dalszego świadczenia usługi MedPlatform na rzecz tego Użytkownika, co nie ogranicza prawa Servier do dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem niniejszego Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa.

§ 6. Dostępność usług

 1. Servier dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z usługi MedPlatform było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, programów pocztowych w najnowszych wersjach, urządzeń mobilnych, systemów informacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń komputerowych. Servier zastrzega sobie prawo do niewspierania starszych wersji przeglądarek internetowych, programów pocztowych, wtyczek lub systemów operacyjnych, które są powszechnie uznane jako wadliwe i niebezpieczne ze względu na odkryte luki w oprogramowaniu.
 2. Servier nie gwarantuje, że każda kombinacja wymieniona w § 6 ust. 1 będzie umożliwiała korzystanie z usługi MedPlatform i wskazuje, że ewentualne utrudnienia w korzystaniu z usługi MedPlatform mogą wynikać z ograniczeń technicznych występujących na sprzęcie komputerowym osoby korzystającej z usługi (firewall'e - blokady, programy antywirusowe i inne), na które Servier nie ma wpływu, a które mogą w określonych konfiguracjach uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z usługi.
 3. Servier wskazuje na możliwość wystąpienia utrudnień dostarczeniu wiadomości mailowej zamówionej przez Użytkownika, w ramach usługi MedPlatform, ze względu na nieprzewidywalność w zachowaniu filtrów antyspamowych i politykę dostarczania wiadomości prowadzoną przez operatora obsługującego skrzynkę e-mail danego Użytkownika. W celu zapobieżenia takim sytuacjom, Servier wskazuje Użytkownikowi drogę dodania adresu e-mail, z którego rozsyłany jest dany mail do tzw. Białej listy - nadawców pożądanych (odpowiednia opcja w ustawieniach skrzynki Użytkownika).

§ 7. Reklamacje i pomoc

 1. Wszelkie reklamacje i pytania dotyczące usługi MedPlatform należy zgłaszać na adres administrator@medplatform.pl.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Servier niezwłocznie po ich otrzymaniu, w kolejności wpływania, a czas odpowiedzi określa się na 14 dni roboczych.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja lub na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od 1 listopada 2014 roku.
 2. Regulamin dostępny jest pod adresem medplatform.pl/regulamin.php.
 3. W przypadku zmian Regulaminu, Użytkownik zostanie o nich poinformowany za pomocą Strony Internetowej, a nowa wersja Regulaminu zostanie udostępniona na Stronie Internetowej. W celu prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej i usługi Medplatform, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią zmienionego Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na wprowadzone do Regulaminu zmiany, powinien wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie § 2 ust. 8. Brak wypowiedzenia umowy przez Użytkownika w terminie określonym w ust. 4 poniżej, uznaje się za wyrażenie przez Użytkownika zgody na zmiany Regulaminu.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 14 dni od poinformowania o nich Użytkowników i udostępnieniu nowej wersji Regulaminu w sposób określony w ust. 3.
 5. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami dotyczącymi polityki prywatności pod adresem https://www.servier.pl/regulamin